streda 4. januára 2017

Lyžiarský pechod Patizánskou republikou 18.2.2017P R I H L Á Š K A

NA LYŽIARSKY PRECHOD PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU
Vyplnenú prihlášku s kópiou dokladu o zaplatení štartovného poplatku zašlite, alebo prineste osobne na adresu:
KST Lokomotíva, Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica ( turistika.loko.bb@stonline.sk )
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č. ú. IBAN SK90 0900 0000 0000 5019 5010

Súpis počtu prihlasovaných osôb
a poukazovaných štartovných poplatkov
Počet
účastníkov
Poplatok
Spolu

Účastnícky poplatok dospelí (štartovné 2,- € + doprava 3,- €)


5,-

Členovia KST Lokomotíva Banská Bystrica a mládež do 18 rokov
štartovné + doprava


3,-


Účastníci bez dopravy


2,-


Priezvisko a meno (pri kolektívnej prihláške vedúci): ………………...................…………....................................……………….

Adresa / PSČ: …………………..........................................................……………………..……………………………………………………………

Č. tel: ........................................................E-mail…………………….….…………………………….……..Rok nar.:...............…..………..

Ak prihlasujete viac osôb - priložte menný zoznam ( meno / rok nar.) Zaväzujem (-e) sa dodržiavať pokyny uvedené v propozíciách prechodu.
Priložene posielam (-e) potvrdenie o zaplatení štartovného poplatku.

Dátum……………… ….. Vlastnoručný podpis vedúceho …………………………………
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.