pondelok 8. februára 2016

Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou


KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA

Vás pozýva na

53. ROČNÍK LYŽIARSKEHO PRECHODU PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU
uskutoční sa pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska

dňa 20. februára 2016

Trasy 53.ročníka prechodu sú situované v  Starohorských vrchoch.
Lyžiarska trasa : Donovaly – Polianka – Krčahy – Sedlo Dolný Šturec – Šachtička – chaty UVZ Šachtičky – Čachovo-Selce. Zo sedla Šachtička treba zísť pešo cca 350 m po ceste smerom do Ban.Bystrice - k odbočke na chatu UVZ Šachtičky, a odtiaľ do Selčianskej doliny k stredisku Čachovo. Dĺžka 26 km, prevýšenie 325 m
Pešia trasa : Staré Hory – Richtárová – Horný Šturec (žlto značený chodník) – Šachtička - chaty UVZ Šachtičky – Čachovo-Selce. Dĺžka 11 km, prevýšenie 545 m.

Program prechodu :
8:00 odchod osobitných autobusov z parkoviska pri VÚB a.s., na Námestí slobody v Banskej Bystrici
8:45 – 9:00 odchod účastníkov prechodu z parkoviska na Donovaloch (Starých Horách)
12:30 otvorenie cieľa v Penzione Čachovo - Selce
14:00 odchody autobusov z parkoviska pod Penziónom Čachovo do Ban.Bystrice-na Námestie Slobody.

Doprava je zabezpečená pre vopred prihlásených účastníkov. V prípade, ak nebudú všetky miesta v autobuse obsadené vopred prihlásenými účastníkmi, je možné prihlásiť sa na prechod aj priamo pred odchodom autobusu.


Účastnícky poplatok : štartovné 2.- + zabezpečená doprava 3.- = spolu 5,00
štartovné bez nároku na dopravu 2,00
štartovné+doprava pre obyvateľa B.Bystrice a mládež do 18 rokov 3,00
Na štart treba prísť s kontrolným účastníckym preukazom, ktorý obdržíte po zaplatení štartovného.

Poplatky možno uhradiť osobne v Dome turistiky, Lazovná 17, Banská Bystrica, alebo poukázať poštovou poukážkou, príp. prevodným príkazom na účet :
KST Lokomotíva, Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č.ú.: SK9009000000000050195010
Členovia KST LOKOMOTÍVA môžu účastnícky poplatok uhradiť z „kreditu“

V účastníckom poplatku je započítaná vodcovská a zdravotná služba, doprava na štart a z cieľa prechodu, upomienkový odznak, organizačné náklady.

Cieľ prechodu je v Penzióne Čachovo, kde po predložení účastníckeho preukazu obdržíte upomienkový odznak.
V reštaurácii penziónu je možnosť zakúpiť si občerstvenie (jedlo a nápoje).

Upozornenie : V prípade nepriaznivých podmienok si vyhradzujeme právo zmeniť trasu, štart a cieľ prechodu. Účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Nezabudnite si vziať so sebou preukaz zdravotného poistenia. Ubytovanie nezabezpečujeme. Ak záujemca zruší svoju účasť- štartovné sa nevracia.

Uzávierka prihlášok : 18.02.2016.
Tlačivo prihlášky je aj na: www.turistikalokobb.sk
Prihlášky a potvrdenie o zaplatení posielajte na adresu, na ktorej sa môžete aj osobne prihlásiť :KST Lokomotíva – Dom turistiky Tel./fax: 048/41 23 125
Lazovná 17 E-mail: turistika.loko.bb@stonline.sk
974 01 Banská Bystrica Web: www.turistikalokobb.sk


Podujatie finančne podporilo Mesto Banská Bystrica 

---------------------------------------
 

P R I H L Á Š K A

NA LYŽIARSKY PRECHOD PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU
Vyplnenú prihlášku s kópiou dokladu o zaplatení štartovného poplatku zašlite, alebo prineste osobne na adresu:
KST Lokomotíva, Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica ( turistika.loko.bb@stonline.sk )
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č. ú. 50195010/0900

Súpis počtu prihlasovaných osôb
a poukazovaných štartovných poplatkov
Počet
účastníkov
Poplatok
Spolu

Účastnícky poplatok dospelí (štartovné 2,- € a doprava 3,- €)


5,-

Obyvatelia Banskej Bystrice a mládež do 18 rokov
(štartovné 2,- € a doprava 3,- €)


3,-


Účastníci bez dopravy


2,-


Priezvisko a meno (pri kolektívnej prihláške vedúci): ………………...................…………....................................……………….

Adresa / PSČ: …………………..........................................................……………………..……………………………………………………………

Č. tel: ........................................................E-mail…………………….….…………………………….……..Rok nar.:...............…..………..

Ak prihlasujete viac osôb - priložte menný zoznam ( meno / rok nar.) Zaväzujem (-e) sa dodržiavať pokyny uvedené v propozíciách prechodu.
Priložene posielam (-e) potvrdenie o zaplatení štartovného poplatku.

Dátum……………… ….. Vlastnoručný podpis vedúceho …………………………………


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.